CODUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI DIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA


DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1: Prezentul document normativ reglementează statutul studentului din Universitatea din Craiova, în conformitate cu prevederile articolului 2 din Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012.
Art. 2: Studenţii sunt membri egali ai comunităţii academice şi parteneri ai Universităţii din Craiova.
Art. 3: Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată pe baza următoarelor principii:
a) principiul nediscriminării, conform căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea Universităţii;
b) principiul participării la decizie;
c) principiul libertăţii de exprimare;
d) principiul dreptului la consiliere şi la servicii complementare gratuite în Universitate, conform legii;
e) principiul accesului liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa comunităţii universitare, conform prevederilor legale.

DREPTURI, LIBERTĂŢI ŞI GRATUITĂŢI

Art. 4: Conform Legii nr. 1/2011 şi Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012, studenţii beneficiază de următoarele drepturi:
a) dreptul la învăţămâânt de calitate;
b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform legii, a creditelor obţinute în acest fel; prevederilor legislaţiei în vigoare şi cartelor universitare;
c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a cartelor universitare;
d) dreptul la protecţia datelor personale;
e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii;
f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitica, structura şi obiectivele cursului, competentele generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de evaluare si examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi facută doar cu acordul studenţilor;
g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului”, cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materiala a universităţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate;
h) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia îşi desfaşoară cursurile;
i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice;
j) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
k) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei universitare şi eventualelor contracte între părţi;
l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, potrivit Cartei universitare;
m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiţiile legii;
n) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
o) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi legislaţiei in vigoare;
p) dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă există această posibilitate in instituţia de învăţământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii;
q) dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică;
r) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat;
s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci cand suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
ş) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi facută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru;
t) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licenţă/dizertatie şi de a i se comunica punctajul acordat;
ţ) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii;
u) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.
v) dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară.
w) dreptul sa fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de către universităţi.
Art. 5: (1) În conformitate cu prevederile legale, studenţii beneficiază de gratuitate pentru:
a) studii universitare de licenţă, master şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile şi conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum şi în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) si (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv situaţia şcolară/foaia matricolă, diploma de licenţă, inginer, urbanist, master şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă);
c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara graniţelor ţării, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Studenţii beneficiază de reduceri de tarife, după cum urmează:
a) cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Universitatea din Craiova încurajează participarea studenţilor la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite, în conformitate cu prevederile legale în materie.
Art. 6: Studenţii au următoarele drepturi sociale garantate de Lege:
a) asistenţa medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii;
c) subvenţii pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
d) acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare;
e) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
f) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universităţii şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;
g) dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi.
Art. 7: (1) Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor interne ale universităţilor şi care pot fi împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă;
b) burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
c) burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor, precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare;
d) burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
(2) Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
REPREZENTAREA STUDENŢILOR
Art. 8: Studenţii sunt reprezentaţi în toate structurile consultative, decizionale şi executive ale Universităţii din Craiova, în conformitate cu prevederile Legii. nr. 1/2011, ale Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012 şi ale Cartei Universitare.
Art. 9: (1) În scopul asigurării participării reale şi efective a studenţilor la luarea deciziilor în cadrul Universităţii, aceştia se bucură de următoarele drepturi:
a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) dreptul de a fi reprezentaţi în senatul universitar şi în consiliul facultăţii într-o proporţie de minimum 25%, în conditiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Cartei universitare;
c) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.
(2) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiţionat de către Universitate, pe baza performanţelor academice sau a participării la cursuri, seminarii ori laboratoare.
(3) Procesul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile consultative, decizionale şi executive ale Universităţii din Craiova se desfăşoară în condiţiile Legii nr. 1/2011 şi ale metodologiilor aprobate de Senatul Universităţii, fără implicarea cadrelor didactice.
(4) Universitatea din Craiova asigură sprijinul logistic necesar desfăşurării proceselor menţionate la alineatul anterior.
(5) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliu, senat şi consiliu de administraţie) ale Universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
Art. 10: (1) Universitatea din Craiova recunoaşte rolul reprezentativ al Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti din Universitatea din Craiova (C.O.S.), organizaţiilor non-guvernamentale studenţeşti membre ale acesteia şi organizaţiilor non-guvernamentale legal constituite la nivel de universitate.
(2) Conducerea Universităţii din Craiova consultă C.O.S. şi organizaţiile non-guvernamentale legal constituite la nivel de universitate în elaborarea tuturor regulamentelor, metodologiilor şi altor categorii de documente normative care îi privesc pe studenţii Universităţii.
Art. 11: (1) În conformitate cu dispoziţiile legale, C.O.S. şi organizaţiile non-guvernamentale studenţeşti reprezentative la nivel de universitate/ facultate pot avea reprezentanţi de drept în structurile decizionale şi executive ale Universităţii şi ale facultăţilor.
(2) C.O.S. şi organizaţiile non-guvernamentale legal constituite la nivel de universitate pot delega maxim un reprezentant în Senatul Universităţii, respectiv cââte un reprezentant în orice ale structuri decizionale şi consultative de la nivelul Universităţii.
ORGANIZAŢIILE NON-GUVERNAMENTALE STUDENŢEŞTI
Art. 12: Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti, potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13: (1) Conform prevederilor legale, organizaţiile non-guvernamentale studenţeşti au dreptul de acces în spaţiile universitare, pentru derularea de proiecte studenţeşti şi pentru desfăşurarea activităţilor interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi stabilite.
(2) Universitatea din Craiova pune la dispoziţia organizaţiilor non-guvernamentale studenţeşti sedii în clădirile Universităţii.
(3) Organizaţiile non-guvernamentale studenţeşti beneficiază de sprijinul Universităţii din Craiova în implementarea proiectelor lor.
Art. 14: (1) Asociaţiile studenţeşti legal constituite elaborează, anual, un raport privind respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012.
(2) Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universităţii. În cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligațţia de a face publice modalităţile de soluţionare a acestora.
COMISIA PERMANENTĂ DE MONITORIZARE A RESPECTĂRII CODULUI DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI
Art. 15: În scopul de a asigura aplicarea şi a monitoriza respectarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului şi a Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea din Craiova, în conformitate cu prevederile articolului 202, alin. (5) din Legea nr. 1/2011, la nivelul Universităţii din Craiova se constituie Comisia permanentă de monitorizare a respectării Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului (denumită, în continuare, „Comisia de monitorizare”).
Art. 16: Comisia de monitorizare va avea următoarea componenţă:
a) Prorectorul 3 (Management economic-financiar şi probleme sociale ale studenţilor) – Preşedinte;
b) Preşedintele C.O.S. – Vicepreşedinte;
c) Un reprezentant al studenţilor senatori, ales prin votul democratic al acestora – Vicepreşedinte;
d) Directorul Departamentului pentru problemele sociale ale studenţilor;
e) Doi reprezentanţi ai studenţilor membri în consiliile facultăţilor, aleşi prin votul democratic al tuturor studenţilor reprezentanţi din consilii;
f) Un şef de cămin, ales prin votul democratic al tuturor şefilor de cămin din campusurile Universităţii din Craiova;
g) Un specialist în drept, desemnat de către Rectorul Universităţii.
Art. 17: (1) Comisia de monitorizare are următoarele atribuţii:
a) Informarea studenţilor cu privire la dispoziţiile Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului şi a Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea din Craiova;
b) Dreptul de a solicita informaţii, la nivelul facultăţilor din Universitatea din Craiova, pentru monitorizarea modului de aplicare a celor două Coduri;
c) Efectuarea de sondaje în interiorul comunităţii studenţeşti, pentru verificarea gradului de cunoaştere şi respectare a drepturilor şi obligaţiilor studenţilor;
d) Formularea de propuneri către Rectorat şi către Senatul Universităţii, în scopul soluţionării deficienţelor observate în implementarea celor două Coduri la nivelul Universităţii şi al facultăţilor acesteia;
e) Evaluarea sesizărilor primite de la membri comunităţii universitare privitoare la încălcările prevederilor celor două Coduri.
(2) Comisia de monitorizare se întruneşte, în şedinţe ordinare, în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie.
(3) Comisia de monitorizare se întruneşe, în şedinţe extraodinare, la solicitarea Preşedintelui comisiei ori a majorităţii membrilor ei, precum şi ori de cââte ori este sesizată.
(4) În evaluarea sesizărilor menţionate la alin. (1), lit. e din prezentul articol, Comisia de monitorizare are sarcina de a verifica dacă s-au produs încălcări ale prevederilor celor două Coduri şi în ce au constat acestea. În cazul identificării unor încălcări, Comisia va formula propuneri către Rectorat şi/sau către Senat – în funcţie de natura problemelor – în scopul soluţionării problemelor constatate şi sancţionării celor răspunzători de încălcarea Codurilor.
Art. 18: (1) Comisia de monitorizare îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare, în baza prevederilor prezentului Cod.
(2) Universitatea din Craiova are obligaţia de a face publice deficienţele constatate şi modalităţile de soluţionare a acestora.
OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR
Art. 19: Studenţii Universităţii din Craiova au următoarele obligaţii:
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor;
b) de a respecta Carta, regulamentele si deciziile Universitătii;
c) de a participa la şedintele structurilor de conducere din cadrul Universităţii şi facultăţilor în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
d) de a respecta standardele de calitate impuse de către Universitate;
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
f) de a respecta prevederile Codului de Etică al Universitătii;
g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale;
h) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia;
i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise;
j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite;
l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ superior;
n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ superior;
o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;
p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu.
Art. 20: (1) Studenţii au obligaţia, prin activităţile specifice şi în limita posibilităţilor, să contribuie la dezvoltarea Universităţii din Craiova şi la menţinerea şi ridicarea prestigiului instituţiei.
(2) Studenţii au obligaţia de a nu aduce atingere intereselor legitime ale Universităţii din Craiova şi ale facultăţilor acesteia, cu excepţia situaţiilor câând aceste interese ar leza drepturile conferite studenţilor de Lege şi de prevederile prezentului Cod.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 21: Prevederile prezentului Cod se completează, în tot ceea ce nu este expres prevăzut, cu cele ale Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012, ale Legii nr. 1/2011 şi ale Cartei Universităţii din Craiova.
Art. 22: Prezentul Cod poate fi modificat, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale, în aceleaşi condiţii precum cele care au stat la baza alcătuirii sale.
Art. 23: Prezentul Cod intră în vigoare pe data adoptării sale de către Senatul Universităţii din Craiova şi va fi afişat în termen de 3 zile pe site-ul Universităţii şi al Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti din Universitatea din Craiova.
Adoptat în şedinţa Senatului Universităţii din Craiova din data de 16.07.2012.