Programul de studii

Ingineria sistemelor electroenergetice formează specialişti în domeniul Inginerie Energetică capabili să desfășoare activități în direcțiile proiectării, realizării, exploatării, conducerii și optimizării sistemelor de transport şi distribuţie a energiei electrice.

Formarea absolvenţilor

Pregătirea studenților este orientată spre dobândirea de competenţe şi abilităţi adaptate permanent la cerinţele pieţei muncii: 

 • Elaborarea de documentaţii referitoare la fabricaţia, montajul, mentenanţa, reglarea şi utilizarea echipamentelor specifice domeniului energetic și întocmirea de proiecte tehnice;
 • Utilizarea tehnologiilor informatice şi aplicarea acestora în domeniul energetic;
 • Efectuarea şi coordonarea de experimente şi încercări, realizarea de măsurători, analiza şi interpretarea datelor obţinute;
 • Cunoaşterea construcţiei şi principiilor de funcţionare ale componentelor sistemelor electroenergetice;
 • Realizarea şi exploatarea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice;
 • Asigurarea siguranţei în exploatare a sistemelor electroenergetice;
 • Supravegherea, controlul, comanda și automatizarea sistemelor electroenergetice;
 • Creşterea performanţelor sistemelor electroenergetice şi transformarea actualelor reţele electrice în reţele inteligente;
 • Managementul calităţii energiei electrice;
 • Optimizarea funcţionării instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei;
 • Promovarea unor tehnologii avansate în scopul integrării surselor regenerabile de energie;
 • Rezolvarea de probleme manageriale, de comunicare profesională, de etică profesională, de legislaţie specifică domeniului ingineresc şi de protecţia mediului.

După finalizarea studiilor de licență absolvenții pot continua pregătirea în domeniul Inginerie Energetică prin specializările de master Sisteme Energetice Informatizate și Gestiunea Proceselor Energetice.

Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

 • Inginer electroenergetică;
 • Dispecer reţea distribuţie și dispecer reţele de înaltă tensiune;
 • Proiectant inginer energetician;
 • Asistent de cercetare în electroenergetică;
 • Consilier tehnic;
 • Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional si de maiştri. 

Angajatori posibili

 • Compania Natională de Transport a Energiei Electrice;
 • Dispecerul Energetic Național și Dispeceratele Teritoriale;
 • Companii de distribuție a energiei electrice (CEZ, Electrica, ENEL, EON);
 • Companii de construcții-montaj si mentenanță (ENERGOMONTAJ, SMART);
 • Companii furnizoare de echipamente electrice pentru sectorul energetic (ABB, SIEMENS, AREVA, Teletrans);
 • Dezvoltatori de proiecte de surse de energie regenerabilă;
 • Operatorii si Reglementatorul Pieței de Energie Electrică (OPCOM, ANRE);
 • Întreprinderi care desfașoară activități de proiectare și execuție de instalații electrice de medie și joasă tensiune;
 • Centre de cercetare;
 • Societăţi-companii de transport (CFR, Regii de transport) ş.a. 

Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)
Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare buget şi taxă
Documente eliberate la absolvire

 • Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
 • Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată.

Lista Disciplinelor