Programul de studiiElectromecanică pregăteşte ingineri capabili să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor electromecanice. 

Specializarea a evoluat permanent, din punct de vedere al planurilor de învăţământ, în primul rând ca urmare a contactelor realizate după 1990 cu universităţi din Comunitatea Europeană şi integrării în spaţiul academic european. Inginerul electromecanic rămâne mereu în actualitate datorită evoluţiei permanente a tehnologiilor de proiectare şi fabricaţie şi creşterii complexităţii echipamentelor şi instalaţiilor folosite în toate domeniile de activitate (industrial, al serviciilor şi casnic). Toate acestea solicită specialişti având cunoştinţe şi competenţe pluridisciplinare, capabili să fie integraţi pe piaţa globalizată a forţei de muncă înalt calificate.

Formarea absolvenţilor

Formarea absolvenţilor este orientată spre dobândirea de competenţe şi abilităţi adaptate permanent la cerinţele pieţei muncii, cum sunt:

 • realizarea activităţilor de exploatare, întreţinere, service, integrarea sistemelor electromecanice;
 • aplicarea cunoştinţelor privind conversia energetică, fenomenele electromagnetice şi mecanice specifice convertoarelor statice, electromecanice, echipamentelor electrice şi acţionărilor electromecanice;
 • automatizarea proceselor electromecanice;
 • utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice şi a sistemelor de achiziţie de date în sistemele electromecanice;
 • identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente;
 • identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate etc.).

Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

 •  Inginer electromecanic;
 • Proiectant inginer electrotehnic;
 • Inginer de cercetare în electromecanică/ echipamente de proces/ roboţi industriali / telecomenzi şi electronică în transporturi / echipamente şi instalaţii bord;
 • Inginer de testări în inginerie electrică;
 • Referent de specialitate în domeniul ingineriei electrice;
 • Evaluator;
 • Inspector de specialitate protecţia muncii;
 • Profesor. 

Angajatori posibili

 • Întreprinderi mici şi mijlocii din domeniul ingineriei electrice;
 • Companii producătoare de maşini şi acţionări eletrice;
 • Institute de cercetare-dezvoltare în domeniul ingineriei electrice;
 • Companii producătoare de automobile şi societăţi furnizoare de subansamble pentru automobile;
 • Societăţi specializate în producerea şi mentenanţa echipamentului feroviar;
 • Companii specializate în producerea/transportul/distribuţia energiei electrice;
 • Furnizori locali de servicii (transport, utilităţi etc.). 

Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)
Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare 

 • buget şi taxă, pentru cursurile cu frecvenţă (zi);
 • taxă, pentru cursurile cu frecvenţă redusă (FR);

Documente eliberate la absolvire

 • Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
 • Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată (engleză sau franceză).

Lista Discipline