Lista Discipline

Programul de studii

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie pregăteşte ingineri capabili să rezolve probleme de managementul şi protecţia mediului prin: monitorizarea factorilor de mediu; identificarea problemelor; stabilirea de soluţii, alegerea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor adecvate; redactarea studiilor de specialitate pentru determinarea interacţiunilor dintre factorii naturali, activităţile umane şi calitatea mediului; elaborarea proiectelor de mediu.

Formarea absolvenţilor

Este orientată spre dobândirea de competenţe şi abilităţi adaptate permanent la cerinţele pieţei muncii, cum sunt:

 • explicarea mecanismelor, proceselor şi efectelor de origine antropică sau naturală care determină şi influenţează poluarea mediului;
 • gestionarea şi soluţionarea problemelor specifice de mediu;
 • capacitatea de a face analize comparative şi de a propune soluţii pentru o dezvoltare durabilă;
 • aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic;
 • proiectarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor;
 • controlul calităţii mediului, evaluarea impactului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului, în concordanţă cu cerinţele BAT şi cu legislaţia în vigoare;
 • desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi marketingului în ingineria şi protecţia mediului;
 • identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • utilizarea surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri, Internet, aplicaţii software, baze de date etc.) în probleme de ingineria mediului, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
 • activitate didactică pentru învăţământul preuniversitar.

Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

 • Auditor de mediu;
 • Monitor mediu înconjurător;
 • Responsabil de mediu;
 • Inspector protecţia mediului;
 • Analist de mediu;
 • Inspector de specialitate ecolog;
 • Inginer ecolog;
 • Inspector pentru conformare ecologică;
 • Specialist în managementul deşeurilor;
 • Specialist documentaţie studii;
 • Consilier ecolog;
 • Inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului. 

Angajatori posibili

 • Institute de cercetare-dezvoltare;
 • Companii multinaţionale, IMM-uri;
 • Agenţia de mediu;
 • Garda de mediu;
 • Furnizori de servicii.

Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)

Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare buget şi taxă
Documente eliberate la absolvire

 • Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
 • Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată (engleză sau franceză).

Lista Discipline