La concursul de admitere în învăţământul superior se pot înscrie cetăţenii României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

De asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European si ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce privesc taxele de şcolarizare.

La admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă/master cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

Depăşirea duratei învăţământului gratuit, prevăzută de lege, se suportă de studenţi.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de facultatea/instituţia care le oferă.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de licenţă/master. Depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, în original, în termenul stabilit de facultate, reprezintă opţiunea candidatului admis pentru programul de studii finanţate prin granturi.

Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale sau locurile I, II la olimpiadele naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate prin granturi, la cursurile a două specializări. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Admiterea la învăţământul de licenţă se face pe bază de dosar, pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat (MB).

La Facultatea de Inginerie Electrică admiterea este unitară, fiecare candidat optând pentru toate specializările, în ordinea preferinţelor. Repartizarea pe specializări se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi în ordinea de selectare a specializărilor.

Criteriile de departajare - la medii egale este nota la lb.romana obtinuta la examenul de bacalaureat

Admiterea la învăţământul de licenţă se desfăşoară în două sesiuni:

  • Sesiunea iulie, când toţi candidaţii înscrişi concurează pe toate locurile finanţate de la buget şi pe locurile cu taxă;
  • Sesiunea septembrie, când se concurează pe locurile disponibilizate prin retragerea unor candidaţi sau prin eliminarea altora, din cauza nerespectării prezentei metodologii.