Calendarul admiterii licenta 2023

Încrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși

Desfăşurarea probelor de concurs (oral/probe de aptitudini)

Afişare rezultate parţiale

Confirmarea locurilor (plata taxei de înma­­tri­culare prin platforma de admitere sau la casieria universității, dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)

Afişare Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocupate după redis­tri­buire (depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi, plata primei tranșe de școlarizare 2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă, semnare contracte de școlarizare)

Redistribuirea locurilor neconfirmate/ Afișare rezultate finale

15.03-17.07.2023

18.07.2023

19.07.2023

20.07.2023

20-24.07.2023

25.07.2023

25-30.07.2023

31.07.2023