Înscrierea la Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie Electrică în sesiunea SEPTEMBRIE 2022, se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

Ghid inregistrare cont nou

Tutorial on-line de utilizare a platformei de admitere

 

Oferta Facultatii de Inginerie Electrică

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice             4     -  locuri buget/2 locuri taxă

Sisteme electromecanice complexe                                                                             12   -  locuri buget/2 locuri taxă

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                          7     -  locuri buget/2 locuri  taxă

Sisteme energetice informatizate                                                                                 11   -  locuri buget/ 1 loc taxă

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                        5     - locuri buget/2 locuri taxă 

 

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Mater, sesiunea Septembrie 2022

Încrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși

Desfăşurarea probelor de concurs (scris / probe de aptitudini)

Afişare rezultate parţiale

Confirmarea locurilor(plata taxei de înma­­tri­culare, transmitere contracte de școlarizare semnate și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)

Afişare Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocupate după redis­tri­buire(depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget, plata primei tranșe de școlarizare -2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

14-19.09.2022

20.09.2022

21.09.2022

21.09.2022

22-24.09.2022

26.09.2022

27-28.09.2022

29.09.2022

 

Acte necesare inscrierii la studiile universitare de Master

a. Dosarul de înscriere on-line va conține următoarele documente în format electronic:

a.1. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia

a.2. diploma de licenţă, sau dacă aceasta nu a fost încă emisă de către facultatea candidatului, se poate încărca o adeverinţă tip din care să rezulte absolvirea şi promovarea examenului de licență, menţionându-se media generală de la licență şi mediile obţinute în anii de facultate, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma

a.3. suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE 2021, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat

a.4. certificatul de naştere

a.5. cartea de identitate

a.6. certificatul de căsătorie (în cazul în care candidatul și-a schimbat numele în urma căsătoriei)

a.7. declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (DOCPDF)

a.8. adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare

a.9. dovada achitării taxei de admitere (înscriere). Plata se poate face în unul din conturile următoare:
     *RO48BRDE170SV46910431700 - on-line prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/

     *RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu

    Valoarea unică a taxei de înscriere la nivelul facultății este de 100 RON (pentru orice domeniu de studii ales și indiferent de numărul de domenii alese).

a.10. acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);

a.11. pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;

a.12. eseul motivational

Nota: Fiecare document scanat și încarcat pe platforma on-line va avea semnatura candidatului și mențiunea "copie conform cu originalul:

b. Dosarul de înscriere în format fizic (se depune la Facultatea la care a fost admis candidatul în perioada 27-28.09.2022) va conţine:

b.1. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia, în original

b.2. diploma de licenţă, sau dacă aceasta nu a fost încă emisă de către facultatea candidatului, se poate încărca o adeverinţă tip, în original

b.3. suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE 2021, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat, în original

b.4. certificatul de naştere, în copie xerox și original

b.5. cartea de identitate, în copie xerox și original

b.6. certificatul de căsătorie (în cazul în care candidatul și-a schimbat numele în urma căsătoriei), în copie xerox și original

b.7. declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (DOCPDF), în original

b.8. adeverinţa medicală tip M.S., în original

b.9. acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în original (daca este cazul);

b.10. trei fotografii 3/4 pentru constituirea dosarului;

b.11. angajamentul semnat al candidatului (DOCPDF);

b.12. fişa de înscriere (completata online, se descarca deja completată de pe platforma https://evstud.ucv.ro);

b.13. contractul de studii, va fi semnat la inmatriculare în doua exemplare;

b.14. dovada achitarii taxei de înmatriculare, de 150 lei, se va folosi una dintre modalitatile de plata:

b.15. eseul motivational

OBS. Toate documentele se pun intr-un DOSAR PLIC din carton.

     *RO48BRDE170SV46910431700 - on-line https://www.ucv.ro/admitere/

     *RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu

    Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii cu taxă este de 5000 de lei în anul universitar 2022-2023.

Persoane contact

Sirbu IOANA (Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice), 0786611744, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

* Eugen SUBȚIRELU (Sisteme electromecanice complexe, Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului), 0723430730, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

* Mihai MIRCEA (Sisteme energetice informatizate), 0723755444, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

* Jenica CORCĂU (Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială), 0735553569, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Evaluarea candidaţilor Master

Facultatea va organiza concurs de admitere la master pe bază de eseu motivațional evaluat cu admis/respins. Calculul mediei generale de admitere se va face ca medie aritmetică între media generală de licență și media anilor de studii de licență.

Criterii de departajare pentru medii egale:  Nota la proba de „Evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate”  din cadrul examenului de diplomă.

Recomandări pentru conţinutul eseului motivațional:
- Numele candidatului;
- Date de contact;
- Universitatea şi programul de studii de licenţă absolvit;
- Titlul proiectului de diplomă şi o foarte scurtă descriere a conţinutului acestuia (în câteva rânduri);
- Locul de muncă (după caz): societatea şi poziţia ocupată;
- Motive care au stat la baza alegerii programului de master
Precizări:
- Conţinutul recomandat nu este limitativ.
- Confidenţialitatea datelor înscrise în document este asigurată întrucât la conţinutul lui au acces numai membrii Comisiei de admitere.

Informaţii suplimentare

Metodologie Master

Ghidul candidatului la facultate

Anunț pentru candidații interesați de cazare în căminele universității

IMPORTANT - prelucrarea datelor personale ale candidaților/studenților