Studiile universitare de licenţă, cu durata de 4 ani, asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii, oferind absolvenţilor cunoştinţe şi competenţe largi, pe domenii de studii.
Pe durata pregătirii, studenţii dobândesc cunoștințe generale și specifice care le asigură competențele și abilitățile necesare exercitării profesiei.
Cunoştinţele generale permit abordări ştiinţifice ale domeniului de specialitate, asigură înţelegerea fenomenului tehnic și capacitatea de a acumula cunoştinţe noi, precum şi comunicarea, orală şi scrisă, în domeniul de specialitate.
Cunoştinţele de specialitate asigură familiarizarea cu cele mai recente realizări din domeniu, înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice acestuia.
Absolvenților unui program de studii de licență li se eliberează Diploma de inginer.

Domeniile și programele de studii de licență oferite de facultate:

 

Ciclul I, Ingineri 4 ani, Domeniul Inginerie Electrică

Electromecanică

Pregăteşte ingineri capabili să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor electromecanice.

 

Admitere 2020 - video

Em300x300

 

Ciclul I, Ingineri 4 ani, Domeniul Inginerie Electrică

Inginerie Electrică şi Calculatoare

Pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, construcţia, încercarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor electrice, folosind instrumente hardware şi software dedicate aplicaţiilor specifice din ingineria electrică (maşini şi acţionări electrice, echipamente electrice informatizate, electronică de putere, sisteme de achiziţii şi prelucrare a datelor, sisteme de monitorizare şi diagnosticare, tehnologii ecologice, etc.).

Admitere 2020 - video

Ciclul I, Ingineri 4 ani, Domeniul Inginerie electrică

Informatică Aplicată în Inginerie Electrică

Pregăteşte ingineri capabili să să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice utilizate pentru supravegherea, comanda, conducerea şi controlul proceselor caracteristice sistemelor electrice, utilizând instrumente şi arhitecturi  hardware şi software dedicate aplicaţiilor specifice.

Admitere 2020 - video

EmFR300x300

Ciclul I, Ingineri 4 ani, Domeniul Inginerie Electrică cu frecvență redusă

Electromecanică

Funcţionează după acelaşi Plan de învăţământ ca şi învăţământul de zi, dar prezintă câteva particularităţi importante. În consecinţă, absolventul acestei specializări obţine acelaşi tip de diplomă, care îi certifică aceleaşi competenţe ca şi absolventului de la forma de învăţământ Zi.

 

Ciclul I, Ingineri 4 ani, Domeniul Inginerie Aerospaţială

Echipamente şi Instalaţii pentru Aviaţie

Pregătește ingineri în domeniul Ingineriei Aerospațiale, direcționat spre echipamente și sisteme specifice aviației, ambarcate sau de la sol, dar oferă și deschideri spre domenii înrudite, cum ar fi Ingineria Transporturilor (autovehicule rutiere, vehicule feroviare, nave maritime și fluviale) ori spre domeniul mai larg al automatizărilor.

 Admitere 2020 - video

Ciclul I, Ingineri 4 ani, Domeniul Inginerie Energetică

Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Formează specialişti în domeniul Inginerie Energetică capabili să desfășoare activități în direcțiile proiectării, realizării, exploatării, conducerii și optimizării sistemelor de transport şi distribuţie a energiei electrice.

 

Admitere 2020 - video

Ciclul I, Ingineri 4 ani, Domeniul Ingineria mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

Pregăteşte ingineri capabili să rezolve probleme de managementul şi protecţia mediului prin: monitorizarea factorilor de mediu; identificarea problemelor; stabilirea de soluţii, alegerea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor adecvate; redactarea studiilor de specialitate pentru determinarea interacţiunilor dintre factorii naturali, activităţile umane şi calitatea mediului; elaborarea proiectelor de mediu.

 

IPMI300x300