FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA

ORGANIZEAZA CONCURS DE ADMITERE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, PENTRU LOCURILE RĂMASE NEOCUPATE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

 

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice         - 2 locuri buget/ 2 locuri taxă

Sisteme electromecanice complexe                                                                         - 10 locuri buget (dc 1 loc pt.etnicii rromi)/ 2 locuri taxă

Sisteme energetice informatizate                                                                              - 3 locuri buget/ 2 locuri taxă

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                     - 6 locuri buget/ 2 locuri taxă

Inginerie electrica aplicata ín protectia si managementul mediului                       - 2 locuri buget/ 2 locuri taxa

 

 ÎNSCRIERI 16-18 SEPTEMBRIE 2019

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în limbi străine*

Desfăşurarea probelor de concurs*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate şi afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

Facultatea de Inginerie Electrică

10-16.07.2019

17.07.2019

18.07.2019

19.07.2019

19.07.2019-22.07.2019

23.07.2019

24.07.2019-25.07.2019

  1. Pentru ciclul de master sesiunea de admitere 2019:
    • Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de interviu, evaluat prin notă. Calculul mediei generale de admitere se va face ca medie ponderată între nota obținută la proba orală și media obținută de candidat la examenul de diplomă.
    • Criteriul de departajare pentru medii egale este nota obținută la proba orală.

Nr.crt.

Domeniul

Speciaizarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ

IF/ID/FR

Capacitate de școlarizare

Număr locuri

 buget

Din care

Număr locuri taxă

Număr locuri rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

1

Inginerie electrică

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice

50

32

-

9

2

2

Sisteme electromecanice complexe

50

35

1

9

2

3

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului

50

15

-

5

2

4

Sisteme electrice avansate (în limba engleză)

50

-

-

 

15

5

Inginerie energetică

Sisteme energetice informatizate

100

32

-

8

2

6

Inginerie aerospațială

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială

60

17

-

4

2

TOTAL

360

131

1

35

25

 În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică sunt organizate cursuri de Master, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani, 120 credite transferabile, locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă, în următoarele domenii şi programe de studii:

Nr Specializarea Domeniu
1 Calitatea energiei și compatibilitate electromegnetică în sistemele electrice Inginerie electrică
2 Sisteme electromecanice complexe
3 Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului
4 Advanced Electrical Systems
5 Sisteme energetice informatizate Inginerie energetică
6 Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială Ingineria aerospaţială

Armonizarea programelor de studiu cu cele ale unor universităţi de prestigiu pe plan mondial este o preocupare permanentă a comunităţii academice, manifestată printr-o veritabilă angajare a corpului profesoral în procesul de inovare a proiectării, aplicării şi evaluării de curriculum, cu referire la planurile de învăţământ, programe analitice şi manuale.