1. Pentru ciclul de master sesiunea de admitere 2019:
    • Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de interviu, evaluat prin notă. Calculul mediei generale de admitere se va face ca medie ponderată între nota obținută la proba orală și media obținută de candidat la examenul de diplomă.
    • Criteriul de departajare pentru medii egale este nota obținută la proba orală.

Nr.crt.

Domeniul

Speciaizarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ

IF/ID/FR

Capacitate de școlarizare

Număr locuri

 buget

Din care

Număr locuri taxă

Număr locuri rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

1

Inginerie electrică

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice

50

32

-

9

2

2

Sisteme electromecanice complexe

50

35

1

9

2

3

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului

50

15

-

5

2

4

Sisteme electrice avansate (în limba engleză)

50

-

-

 

15

5

Inginerie energetică

Sisteme energetice informatizate

100

32

-

8

2

6

Inginerie aerospațială

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială

60

17

-

4

2

TOTAL

360

131

1

35

25

 Nr.  Domeniul    Speciaizarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)
Forma de învățământ
IF/ID/FR 
Capacitate de școlarizare   Număr locuri buget   Din care  
Număr locuri rromi  Număr locuri propuse taxă 
 1     Inginerie electrică Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice  50  16  1  2
 2 Sisteme electromecanice complexe  50  9  1  2
 3 Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului  50  3  -  2
 4 Sisteme electrice avansate (în limba engleză)  50  -  -  15
 5  Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate  100  5  -  2
 6  Inginerie aerospațială Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială  60  4  -  1

Înscrierea candidaţilor

Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în limbi străine

Desfăşurarea probelor de concurs

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate şi afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

17.09.2018-19.09.2018

20.09.2018

21.09.2018

21.09.2018

23.09.2018-25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018-26.09.2018

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

  • BUGET - 131 LOCURI din care 2 locuri pentru canditații rromi

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice             - 32 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Sisteme electromecanice complexe                                                                             - 35 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                          - 15 locuri

Sisteme energetice informatizate                                                                                 - 32 locuri

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                        - 17 locuri

  • TAXA - 25 LOCURI

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice                  - 2 locuri

Sisteme electromecanice complexe                                                                             - 2 locuri

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                               - 2 locuri

Sisteme energetice informatizate                                                                                 - 2 locuri

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                          - 2 locuri

Sisteme electrice avansate în limba engleză                                                                - 15 locuri

 

                                              ÎNSCRIERI 9 - 17 IULIE 2018

                                              COMISIA DE ADMITERE

 În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică sunt organizate cursuri de Master, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani, 120 credite transferabile, locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă, în următoarele domenii şi programe de studii:

Nr Specializarea Domeniu
1 Calitatea energiei și compatibilitate electromegnetică în sistemele electrice Inginerie electrică
2 Sisteme electromecanice complexe
3 Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului
4 Advanced Electrical Systems
5 Sisteme energetice informatizate Inginerie energetică
6 Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială Ingineria aerospaţială

Armonizarea programelor de studiu cu cele ale unor universităţi de prestigiu pe plan mondial este o preocupare permanentă a comunităţii academice, manifestată printr-o veritabilă angajare a corpului profesoral în procesul de inovare a proiectării, aplicării şi evaluării de curriculum, cu referire la planurile de învăţământ, programe analitice şi manuale.