Înscrierea candidaţilor

Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în limbi străine

Desfăşurarea probelor de concurs

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate şi afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

09.07.2018-17.07.2018

18.07.2018

19.07.2018

20.07.2018

20.07.2018-23.07.2018

24.07.2018

24.07.2018-25.07.2018

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

  • BUGET - 131 LOCURI din care 2 locuri pentru canditații rromi

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice             - 32 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Sisteme electromecanice complexe                                                                             - 35 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                          - 15 locuri

Sisteme energetice informatizate                                                                                 - 32 locuri

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                        - 17 locuri

  • TAXA - 25 LOCURI

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice                  - 2 locuri

Sisteme electromecanice complexe                                                                             - 2 locuri

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                               - 2 locuri

Sisteme energetice informatizate                                                                                 - 2 locuri

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                          - 2 locuri

Sisteme electrice avansate în limba engleză                                                                - 15 locuri

 

                                              ÎNSCRIERI 9 - 17 IULIE 2018

                                              COMISIA DE ADMITERE

 Facultatea Înscrierea candidaţilor  Sustinere interviu Afisare rezultate Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original, plata taxei de înmatriculare, semnare contract şcolarizare) Redistribuirea locurilor neconfirmate. Afişarea rezultatelor finale. Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retragerea dosarelor.
 Inginerie electrică

 24 - 30 Iulie 2017 

14 - 20 Septembrie

 

21.09.2017

 

21.09.2017

 

21-22.09.2017

 

23.09.2017

 

23-24.09.2017

 Nr Domeniul
(în conformitate cu prevederile ordinului MECTS privind aprobarea programelor de studii universitare de master pentru anul 2017-2018, evaluate de ARACIS) 
 Programul de studii universitare de master  Forma de învăţământ Capacitatea de şcolarizare (numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi)  Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat   Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra totală
de
şcolarizare
col. (5+6) 
0 1 2 3
 1  Inginerie aerospatiala  Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială  zi 60 16 2 18
 2    Inginerie electrică  Calitatea energiei si compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice zi  50 31+1* 2 34
 Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului zi  50 21 2 23
 Sisteme electromecanice complexe zi  50 25+1* 2 28
Advanced Electrical Systems zi 50 - 15 15
3 Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate zi 50 32 2 34
TOTAL  260 125+2* 10 137

* loc pentru rromi

 În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică sunt organizate cursuri de Master, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani, 120 credite transferabile, locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă, în următoarele domenii şi programe de studii:

Nr Specializarea Domeniu
1 Calitatea energiei și compatibilitate electromegnetică în sistemele electrice Inginerie electrică
2 Sisteme electromecanice complexe
3 Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului
4 Advanced Electrical Systems
5 Sisteme energetice informatizate Inginerie energetică
6 Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială Ingineria aerospaţială

Armonizarea programelor de studiu cu cele ale unor universităţi de prestigiu pe plan mondial este o preocupare permanentă a comunităţii academice, manifestată printr-o veritabilă angajare a corpului profesoral în procesul de inovare a proiectării, aplicării şi evaluării de curriculum, cu referire la planurile de învăţământ, programe analitice şi manuale.