Fiecare candidat va avea la înscriere un dosar A4, tip plic, în care îşi va prezenta documentele solicitate pentru înscriere, conform listei de mai jos. În plus, coperta dosarului de admitere va fi completată de candidat după modelul pus la dispoziţia candidaţilor pe suport tipărit în locaţia de înscriere/secretariatul comisiei de admitere:

 1.  Fişa de înscriere (se completează la secretariatul comisiei de admitere din clădirea facultăţii).
 2. Diploma de bacalaureat în original (copie xerox și originalul pentru autentificare).
 3. Foaia matricolă de la absolvirea liceului în original (copie xerox și originalul pentru autentificare).
 4. Diploma de licenţă în original (copie xerox și originalul pentru autentificare) sau dacă aceasta nu a fost încă emisă de către facultatea candidatului, se poate aduce o adeverinţă tip din care să rezulte absolvirea facultăţii şi promovarea examenului de licenţă/diplomă, menţionându-se media generală de la licentă şi mediile obţinute în anii de facultate, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Certificatul de naştere (copie xerox și originalul pentru autentificare). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului.
 6. Cartea de identitate (copie xerox și originalul pentru autentificare). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului.
 7. Certificatul de căsătorie dacă este cazul (copie xerox și originalul pentru autentificare). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului.
 8. Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie).a. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. 
 9. Trei fotografii tip buletin/carte de identitate.
 10. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (modelul se gaseste pe suport tipărit la secretariatul comisiei).
 11. Angajamentul semnat al candidatului (modelul se gaseste pe suport tipărit la secretariatul comisiei).
 12. Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de email).
 13. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copie xerox și originalul pentru autentificare după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii).
 14. Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită.
 15. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere (taxa se achită la secretariatul comisiei de admitere şi tot aici se primeşte şi chitanţa corespunzatoare).

SUPLIMENTAR (numai pentru studenţii sau absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare)

 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studii.
 • Diploma de absolvire sau de licenţă, în original - pentru absolvenţi.